68 Vote
Aseer ،Khamis Mushait
16 Vote
Riyadh ،Riyadh
24 Vote
Jeddah ،Al Sharfiyah